O poradniku „Rozbudź w sobie wójta, …, radnego, …, mówcę perswazyjnego”

Dzięki inwestycji w niego wiele zyskasz. Zaoszczędzisz czas i pieniądze, bo poradnik „podaje na tacy” moją wiedzę doświadczalną zdobytą podczas kilku tysięcy prelekcji perswazyjnych oraz szkoleń i coachingów, nadto kwintesencję wiedzy zawartej w 25 pozycjach literackich i to w formie sprawdzonych porad ! Po przyswojeniu sobie wiedzy i tej przekazanej wprost i tej między wierszami zyskasz pełne poczucie bezpieczeństwa komunikacyjnego ! Zwiększysz swoją pewność siebie i prawdopodobieństwo na osiąganie znaczących sukcesów w dalszym życiu. Zaczniesz cechować się znaczną rezyliencją. Mocniej uwierzysz we własny potencjał intelektualny i emocjonalny. Radzić sobie będziesz z wszelakimi przeciwnościami, krytyką, nieprzychylnymi uwagami, a nawet wulgarnym hejtem. Śmiało będziesz prezentować własny punkt widzenia. I wytrwasz przy swoim zdaniu.            

Otrzymasz liczne narzędzia, które pomogą Tobie być aktywnie częścią większej całości, rozwijać się i zmieniać Świat ...
Po zastosowaniu się do moich wskazówek wykreujesz się na człowieka interesującego, godnego uwagi i uznania. Ekspercka wiedza dopomoże Tobie w wykształceniu nowych przydatnych nawyków pozwalających na osiąganie

znaczących sukcesów.    

Lektura uczy trudnej sztuki wywierania wpływu i przywództwa. Przemawiania i przekonywania do swoich racji w taki sposób, że wyposaża czytelnika w zestaw bardzo konkretnych narzędzi, które może on wykorzystać w praktyce. I wpływać, zjednywać i oczarowywać. Uczę przemawiania, które jest entuzjastycznie przyjmowane, zapamiętywane na długie lata, powtarzane nieobecnym i zmieniające widzów w orędowników… 

Skorzystają Ci którzy chcą osiągnąć niezależność finansową, budować doskonałe relacje z bliźnimi, zachować spokój ducha, zacząć wytyczać i realizować własne plany, jak też i Ci którzy pragną wyższego stopnia samorealizacji i zwiększenia swojego potencjału.

„Rozbudź w sobie wójta,…, radnego,…, mówcę perswazyjnego”  polecam wszystkim tym, którzy pragną być szczęśliwi, uszczęśliwiać bliźnich, pomagać im oraz tworzyć innowacje.
            Wiedza zgromadzona w podręczniku pomoże zwyciężyć. Uczę jak trafiać do wszystkich czterech typów osobowości, wszystkich dwunastu typów postrzegania świata i trzech typów modalności sensorycznych.

Po lekturze nauczysz się zjednywać ludzi, u których wiodącym typem osobowości jest zarówno sensualna, jak i emocjonalna, intelektualna czy intuicyjna. Dzięki mojemu utworowi wizualizacje, jakie będziesz budować, dźwięcznie i melodyjnie usłyszą słuchowcy, wyraźnie i perspektywicznie zobaczą wzrokowcy oraz poczują, doświadczą i posmakują czuciowcy (kinestetycy).

 Jest lekturą absolutnie obowiązkową dla: mówców biznesowych, charytatywnych, społecznych, samorządowych,  politycznych i kandydatów na nich.

Książkę w ogólności polecam wszystkim tym, którzy chcą porywać innych znacząco zwiększyć pewność siebie i osiągać sukcesy w całym dalszym życiu. Pragną zarządzać i przewodzić.

W szczególności kandydatom na charyzmatycznego prezesa, dyrektora, kierownika, posła, senatora, prezydenta, burmistrza, wójta, radnego, prawnika, rzecznika, nauczyciela akademickiego, wynalazcę, producenta filmowego, lidera, trenera, przewodniczącego oraz działacza organizacji pożytku publicznego…

Uczniom i studentom zwiększy znacząco prawdopodobieństwo zdawania ustnych egzaminów na stopień celujący. Z poradnika nauczysz się: zwyciężania w debatach, rozbudzenia w sobie charyzmy, likwidowania barier komunikacyjnych, radzenia sobie z napastliwymi oponentami, wzbudzania zaufania i zjednywania, wykorzystywania naturalnych praw i reguł wywierania wpływu, przekuwania porażek w zwycięskie informacje zwrotne, wykorzystywania myślenia stereotypowego do swoich celów, storytellingu, budowania apeli motywacyjnych, kotwiczenia stanów, tworzenia wywierającej wpływ marki osobistej, pokonywania tremy oraz bardzo dobrej organizacji…

Spis treści z wybranymi fragmentami…

0. Przedmowa s.4-8

0.1. Adresaci podręcznika.

„Kiedy kogoś przekonujesz zawsze miej na względzie, że perswazja ma miejsce wtedy, gdy dążysz do wspólnego dobra czy poznania prawdy, a manipulacją jest takie nakłanianie, w wyniku którego ten, który się jemu poddał, traci... Prościej mówiąc - manipulacja ma za cel krzywdzenie, a perswazja obopólne korzyści. Każda inna definicja z natury jest niedorzeczna, bo prowadzi wprost, bądź pokrętnie, do paradoksu.”

0.2. Wybrane elementy historii wyborów do Sejmu

0.3. Wybrane elementy historii wyborów samorządowych

1. Podstawy prawne wyborów parlamentarnych i samorządowych - wybrane elementy s.9-13

1.1. Zakładamy partię

1.2. Zakładamy stowarzyszenie

1.3. Komitety wyborcze - podstawy finansowe działania

2. Władza centralna i samorządność w polskim prawie s.13-17

2.1. Podział władzy

2.2. Zadania poszczególnych samorządów

2.3. Wynagrodzenie władz centralnych i samorządowych

3.Kampania wyborcza 2014 i nie tylko s.17-20

II

0. Kogo przekonujeszs.20-32

„Twój przekaz powinien być adresowany i do tych, co „czucie i wiara silniej mówi” i do tych, co „mędrca szkiełko i oko”...

Swój cel osiągniesz, gdy Twoja prelekcja będzie:

A] obrazowa wzrokowcy, dźwięczna słuchowcy i tętniąca życiem czuciowcy,

B] rozbudzająca i zaspokajająca pożądania i pragnienia,

C]rozwiązująca problemy poprzez odwołanie się zarówno do emocji, jak i rozumu,

D] opierała się na dowodach naukowych i z życia wziętych,

E] spójna, uporządkowana i logiczna,

F] przekazana językiem prostym zrozumiałym dla każdego,

G] wygłoszona z pasją i zaangażowaniem!

Tych 7 punktów dobrze zapamiętaj, jeśli chcesz przekonywać innych do swoich racji i by to, co komunikujesz, zgadzało się z tym, co będą przekazywać dalej!”

0.1. Ujednolicone podejście do wyborców

0.2. Zindywidualizowane podejście do wyborców

1.Komunikacja werbalna podczas wystąpień publicznych; spotkania przygotowujące czas wyborczy, spotkania przedwyborcze, konferencje, debaty, wywiady, spoty w formie przemówień - wybrane elementy s.32-53

Każdy rodzaj komunikowania się ma co najmniej dwie funkcje: informacyjną i perswazyjną. Ta pierwsza to merytoryczna strona przekazu, a ta druga rozgrzewa serca i pozwala natchnąć wiarą w zwycięstwo. Choć obydwie są ważne i muszą współistnieć, to bez tej drugiej nie ma mowy o dobrym przemówieniu. Do informowania bardziej nadaje się forma pisemna, którą można przeładować niezliczoną liczbą faktów, danych i wszelakich szczegółów. Zmęczony czytaniem odkłada nadrukowane kartki i wraca do nich później, bądź nie. Tymczasem przemówienia to przekonywanie, przez cały czas skupienie i utrzymanie uwagi, bo inaczej słuchacze wyłączą się i nie zostaną przekonani.”

1.1. Cele i wskazówki do poszczególnych części przemówień przygotowujących czas wyborczy

1.2. Uporządkowanie treści

1.3. Umieszczanie faktów,…, anegdot koniecznych dla uwiarygodnienia/lepszego zobrazowania prezentacji

1.3.1. Fakty

1.3.2. Historie, przypowieści, anegdoty, przysłowia, studia przypadku, dowcipy

1.4. Dynamizacja i inne prace nad treścią prelekcji - korepetycje z języka polskiego

1.4.1. Interpunkcja

1.4.2. Czasowniki

1.4.3. Liczba sylab

1.4.4.Unikanie zwrotów zawierających element niepewności, typu: wierzę że, ufam że...

1.4.5. Unikanie pretensjonalności stylu

1.5. Czar słów oraz niektóre środki i figury...

1.5.1. Zaprzeczenie, morfem „nie”

1.5.2. Spójniki: „ale”, „i”, „a”, „pomimo że”

1.5.3. Metafory - przenośnie

1.5.4. Apostrofy

1.5.5. Niedopowiedzenia

1.5.6. Ironie

1.5.7. Peryfrazy

1.5.8. Aliteracje

1.5.9. Wyliczenia

1.5.10. Presupozycje

1.5.11. Porównania

1.5.12. Przerywniki –„niesłowa”

1.6. Imlikowanie

1.7. Parafrazowanie

„Obok logicznego argumentowania, trafnych porównań, metafor i skutecznych implikacji ważne jest, aby słuchacze i adwersarz mieli poczucie, że się ich wysłuchuje. A nie ma lepszego narzędzia do tego niż parafraza. To nic innego jak przeróbka czyjeś wypowiedzi, która modyfikuje treść oryginału, zgodnie
z naszymi odczuciami, doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą. Mamy dwa rodzaje parafraz, nazwijmy je „retoryczną” i „erystyczną” w uproszczeniu. I jedną i drugą parafrazę możesz wyostrzyć i zobojętnić, gdy trzeba..."

1.8. Komunikacja podprogowa

1.9. Tworzenie slajdów do prezentacji multimedialnej

1.10. Cele poszczególnych części spotkań agitacyjnych

2. Komunikacja niewerbalna - wybrane elementy s.53-69

„Najprościej można ocenić stan emocji mówcy przez porównanie tonu głosu z mową ciała i słowami. Czy są spójne? Czy też występuje między nimi dysonans? A jeśli tak, to jak duży? Wiedzieć musisz, że publiczność bardziej wierzy w komunikację niewerbalną jako uzewnętrzniającą wnętrze, nad którym mało kto może zapanować. Podświadomie w większości ufamy komunikatom niewerbalnym! Byś nie został postrzeżony jako chcący ukryć intencje, nieszczery, niewiarygodny musisz zadbać o spójność tego, co mówisz z tym, jak to wyrażasz i jak jest to odbierane… Bez odrobienia tej lekcji o wybraniu Ciebie na „kogokolwiek” nie ma mowy!”

2.1. Głos

2.1.1. Szybkość przekazu

2.1.2. Natężenie dźwięku

2.1.3. Ton głosu

2.1.4. Rytm

2.1.5. Barwa głosu

2.1.6. Akcent

2.1.7. Dykcja

2.2. Kontakt wzrokowy

2.3. Mowa ciała - akcja do fabuły Twych wypowiedzi

2.3.1. Postawa

2.3.2. Ruchy

2.3.3. Gesty - mimika

2.3.4. Dotyk

2.3.5. Proksemika

2.4. Trema

„Jest wiele dróg, ja polecam sprawdzone cztery:

1] jeszcze intensywniejsze, niż zwykle, ruchy i gestykulację, które zmniejszą wydzielanie obronnej adrenaliny oraz przykują na Tobie uwagę,

2] bardziej intensywny kontakt wzrokowy, a wręcz zapatrzenie się na najcieplej odwzajemniającą spojrzenie osobę, co Twojemu mózgowi uświadomi, że to zwykła rozmowa z tą osobą, a nie tłumem. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia reakcji obronnych (zmian wegetatywnych), na czym Ci zależy,

3] dogłębne uświadomienie, że widzowie nie znają kolejnych punktów Twojego planu i że mają znacznie mniejszą wiedzę na temat wywierania wpływu niż Ty,

4] podziel się swoją tremą i odsprzedaj ją widowni zaraz po przywitaniu się…”

3. Radzenie sobie z napastliwymi dziennikarzami, trudnymi widzami oraz umiejętność dyskutowania w debatach s.69-105

„We współczesnym świecie nieraz będziesz musiał stawić czoła ludziom chcącym Ciebie zdyskredytować, a samemu zyskać poklask widowni. Wygrasz, jeśli będziesz kulturalny i opanowany. Czasem wystarczy Tobie sama retoryka, ale niestety nie zawsze. I wtedy do erystyki sięgaj. Gdybyś miał za adwersarzy samych przestrzegających poniższego kodeksu nie musiałbyś, ale wierz mi - nie będziesz miał.”

3.1. Retoryka

3.2. Erystyka

3.2.1.Uogólnienie

3.2.2. Homonimia - dwuznaczność

3.2.3. Absolutyzowanie tezy relatywnej przeciwnika

3.2.4. Zwlekanie z ujawnieniem wniosku wypływającego z przesłanek (nieprzewidywalność)

3.2.5. Błędne przesłanki. Stosowanie twierdzeń fałszywych, ale akceptowalnych przez przeciwnika

3.2.6. Błędne koło

3.2.7.Taktyka zapytań

3.2.8. Wyprowadzanie z równowagi/drażnienie przeciwnika/wywoływanie złości

3.2.9. Chaotyczne zadawanie pytań/maskowanie zarzutów

3.2.10.Podstępne pytanie naprowadzające na tezę

3.2.11. Zwlekanie z przedstawieniem tezy

3.2.12. Etykietowanie

3.2.13. Teza i antyteza

3.2.14. Bezczelne wmawianie przeciwnikowi, że zaakceptował naszą tezę

3.2.15. Utożsamienie tezy bardziej kontrowersyjnej z mniej kontrowersyjną

3.2.16. Wykazywanie niekonsekwencji w myśleniu przeciwnika (ad hominem), szukanie dziury w całym

3.2.17. Subtelne rozróżnienie

3.2.18. Zmiana tematu

3.2.19. Rozmydlenie

3.2.20. Przedwczesne wyciąganie wniosku z niekompletnych przesłanek.

3.2.21. Reakcja na sofizmat przeciwnika

3.2.22. Zarzut błędnego koła (pokrewne pytanie)

3.2.23.Prowokowanie do wyrażania przesadnych sądów

3.2.24. Fabrykowanie konsekwencji

3.2.25. Przykład obalający tezę

3.2.26. Odwrócenie kierunku argumentu

3.2.27. Drażnienie słabego punku przeciwnika

3.2.28. Do słuchaczy (pod publikę)

3.2.29. Dywersja

3.2.30. Powoływanie się na Autorytet

3.2.31. Metoda ironicznej niekompetencji

3.2.32. Nienawistna kategoria pojęć

3.2.33. Słuszne w teorii, niesłuszne w praktyce

3.2.34. Przypieranie do muru

3.2.35. Za pomocą motywów na wolę (tzw. „samobója”)

3.2.36. Potok bezsensownych słów

3.2.37. Argument ad hominem zamiast argumentu ad rem

3.2.38. Atak osobisty. Ad personam

3.2.39. Nieistotne uściślenie

3.2.40. Belka w oku

3.2.41. To już było

3.2.42. Woda na młyn

3.2.43. Drastyczny opis

3.2.44. Do laików

3.2.45.”Rżnięcie głupa”, czyli błazenada

3.2.46. Szlachectwo zobowiązuje, czyli „Noblesse oblige”

3.2.47. Czarna teczka.

3.2.48. Ośmieszanie poglądów samego adwersarza

3.2.49. Łechtanie próżności

4. Cechy mówcy, aksjomaty perswazji i przykazania prezenterskie s.105-108

4.1. Siedem cech dobrego mówcy

4.2. Pięć podstawowych aksjomatów dobrej perswazji

4.3. Dwadzieścia jeden przykazań dla mówcy – mistrza

5. Emocje na usługach kandydata na polityka s.109-115

5.1. „Teoria” emocji w pigułce

5.2. Praktyka emocji

„Masz władzę zadawania pytań i odpowiadania na nie. Na Ciebie patrzą i Ciebie słuchają, stąd od Ciebie dowiedzieć się winni, jaki nastrój i co odczuwać mają podczas prezentacji.

Najważniejsza jest prawda, dlatego wszyscy Cię oglądający i słuchający muszą ją widzieć, czuć i słyszeć. Będzie tak, jeśli Twoje ciało potwierdzi to, co mówisz. I to zarówno postawą, gestami, jak i wyrazem twarzy. Przez wielu jest ona bowiem odczytywana jako „zwierciadło duszy”. Naukowcy dowiedli, że różnym stanom emocjonalnym towarzyszą różne wzorce aktywności elektrycznej mięśni twarzy i obszarów mózgu. Poszczególny wzorzec wyrażający emocję jest nieomalże jednaki w każdym zakątku naszej niebieskiej Planety.”

5.3. Praca z emocjami - ich kontrolowanie

„Zapanować nad własnym gniewem nie jest łatwo, ale można. Jak już wiesz z podstaw erystyki ludzie szkolą się intensywnie, by drugich w stan gniewu wprowadzić. By im się nie udało zastosuj się do wskazówek:

1] uśmiechnij się, wizualizując w myślach coś, co sprawia Tobie przyjemność,

2] rozluźnij się ze szczególnym uwzględnieniem mięśni karku, barków, co uczynisz napinając i rozluźniając poszczególne partie mięśni,

3] weź 3-5 głębokich wdechów z pełnym wypuszczeniem powietrza i z płuc, i z brzucha. I prowadź dalej szermierkę słowną.”

5.4. Komplementowanie

6. Psychologiczne prawa naturalne, zasady, reguły i techniki wywierania wpływu na widzów s.115-127

Odradzanie, namawianie kogoś czy przekonywanie o czymś to perswazja. Perswadujemy też, gdy nakłaniamy i pobudzamy do działania i wszelakiej zmiany.

Każde wystąpienie wyborcze musi być perswazyjne. Jego celem jest wrzucenie do urny wyborczej głosu na konkretną osobę partię/organizację…

Najefektywniej osiągniesz cel perswazyjny stosując się do wszystkich zasad perswazji wynikających z praw naturalnych. Znajdziesz je w sobie jeśli dobrze poszukasz.”

6.1. Reguła automatycznego reagowania na „wyzwalacz – bodziec ”

6.2. Reguła wzajemności

6.3. Reguła zaangażowania i konsekwencji

6.4. Reguła dowodu społecznego

6.5. Reguła „lubienia” i sympatii

6.6. Reguła autorytetu

6.7. Zasada niedostępności

6.8. Prawo wiary

6.9. Prawo oczekiwań

6.10. Prawo przyciągania myśli

6.11. Prawo wzajemnej zgodności

6.12. Prawo panowania

6.13. Prawo przyczyny i skutku

7. Wizerunek mówcy s.127-149

7.1. Zewnętrzny

7.1.1.Ubiór kobiet perswadujących

„Dla pań najstosowniejszym strojem do przekonywania innych w kolorach szarym (od jasnopopielatego do marengo), niebieskim, czarnym lub granatowym są:

1] garnitur damski z długimi spodniami (nie ¾, nie 7/8 !),

2] garsonka ze spódnicą do kolana lub 6 cm przed, bądź 6 cm za kolano,

3] szmizjerka o długości jak w pkt.2."

7.1.2.Ubiór mężczyzn perswadujących

„Po pierwsze - kolor. Garnitur osoby chcącej przekonywać do swoich prawd i racji winien być bezwzględnie niebieski, granatowy lub szary. Ku przypomnieniu – kolory te mają następującą symbolikę:

1] szary (jasny popiel,…, marengo,…, grafit do antracytu) to opanowanie, pewność siebie, niezależność, władza, profesjonalizm i umiejętność krytycznego postrzegania świata. Kolory te działają uspokajająco, sprzyjając rozwiązywaniu sporów czy dopinaniu kontraktów,

2] granatowy i niebieski to wzbudzanie zaufania, roztropność, autorytet, elegancja, dobra komunikacja, wzmaganie koncentracji, kreatywność, twórczy umysł, mądrość i ukojenie.”

7.1.3. Samochód współczesnego samorządowca i polityka

7.2. Wizerunek wewnętrzny kandydata

8. Atrybuty pełnego sukcesu s.149-153

„Według większości mędrców na przestrzeni dziejów powtarzającymi się wyznacznikami pełnego sukcesu człowieka są poniższe atrybuty. Bywają opisane w lekko zmienionej formie dostosowanej do epoki, ale chodzi o to samo. Człowiek sukcesu, naprawdę szczęśliwy, ma czyste sumienie, jest zdrowy, ma prawdziwych przyjaciół, nie chodzi na żebry, ma ustalone cele i realizuje swój potencjał w sam raz.”

8.1. Spokój ducha - czyste sumienie

8.2. Zdrowie i energia

8.3. Przyjaciele

8.4. Niezależność finansowa

8.5. Wytyczanie i realizacja celów zgonie z własnym systemem wartości

8.6. Samorealizacja

8.7. Władza nad ludźmi

9.Przekształcenie potrzeb i pragnień w apele motywujące s.153-161

9.1. Potrzeby i pragnienia człowieka

„Oczywiście, polskie audytorium jest inne niż amerykańskie. O czym najpełniej się przekonali bardzo ekspresyjni mówcy. Jakież było ich zdziwienie, gdy zamiast rączej odpowiedzi na apel skaczącego na scenie mówcy otrzymali chłód i konsternację. No tak, nasza słowiańska brać uważa, że wybaczyć można muzykowi rokowemu, iż skacze i gitarę rozbija na scenie, ale od samorządowca oczekuje czegoś zgoła innego. Osobę ubiegającą się o urząd, gdy będzie zbyt ekspresyjna posądzi o „podwójny gaz”, bądź chorobę psychiczną. A w najlepszym razie o dysfunkcje mózgu czy niezrównoważanie.

Choć nie można wszystkiego przyjmować wprost, od Amerykanów można się nauczyć wiele, a szczególnie z dziedziny wywierania wpływu, handlu i negocjacji. Ich krótka historia (1776r), to historia komiwojażerstwa, mistrzowskich negocjacji z zawłaszczeniem prawie połowy świata. Czy warto się od nich uczyć wywierania wpływu? Kto by nie chciał tak tanio kupić Alaski?”

9.2. Apele motywacyjne do potrzeby władzy

9.3. Apele motywacyjne do potrzeby osiągnięć

9.4. Apele motywacyjne do potrzeby afiliacji

10. Kompensacja przeszkód i barier komunikacyjnych na prezentacjach s.161-165

10.1. Zewnętrzne bariery komunikacyjne

10.1.1.Osoby pod wpływem środka odurzającego

10.1.2. Komfort cieplny

„W zależności od wykonywanej pracy, strefy geograficznej i indywidualnych predyspozycji człowiek, by czuł się komfortowo potrzebuje określonej temperatury, ruchu cząstek powietrza i wilgotności. W przypadku przemówień, gdzie Ty poruszasz się, ale reszta siedzi sytuacja powinna wyglądać jak poniżej. W Twojej sali musi panować komfort cieplny określony przez:

a] upalnym latem temperaturę 24- 260C, wilgotność względną 40% +/-5% i prędkość cząstek powietrza 0,45 m/s +/-0,05m/s,

b] chłodnym latem, jesienią, zimą i wiosną temperaturę 19- 210C, wilgotność względną 50% +/-5% i prędkość cząstek powietrza 0,25 m/s +/-0,05m/s.

Wybieraj sale, w których komfort cieplny będzie panował, bo niestety ludzie mogą przenieść zimo, gorąco czy duchotę na Ciebie samego. A na tym Ci przecież nie zależy!”

10.1.3. Oświetlenie

10.1.4. Hałasy i zapachy

10.1.5. Spóźnialscy

10.1.6. Plakaty, bilbordy a tło umysłu

10.2. Wewnętrzne bariery komunikacyjne

11.Obudź i zachowaj charyzmę s.165-172

1] przyzwoitość rozumiana jako wypadkowa uczciwości z etycznością i sprawiedliwością,

2] pewność i wiara w siebie,

3] otwartość z ufnością,

4]inicjatywa z własnym zaangażowaniem oraz umiejętnością planowania,

5] odwaga płynięcia pod prąd,

6] motywowanie oraz świecenie przykładem,

7] budowanie relacji z akceptowaniem siebie i innych,

8] empatia zarówno gdy pytasz jak i gdy słuchasz,

9] umiejętność zjednywania bliźnich,

10] stosowny strój,

11] wzorowe maniery i

12] energia z pasją życia!

12. NLP na usługach mówcy - wybrane elementy s.172-176

12.1. Kotwiczenie

„I jeszcze jedno - nie pomyl kotwiczenia z programowaniem podprogowym czy reakcjami bezwarunkowymi. Te, jak wiesz z podstaw psychologii, wywoływane są i odbywają się na poziomie chemicznym. Kotwiczenie zaś to reakcja warunkowa. Owo uwarunkowanie to to, jak dobrze przeprowadzisz proces kotwiczenia opisany wyżej…

Kotwicznie to proces codzienny w życiu każdego z nas, z mówcami perswazyjnymi na czele. Dlatego ćwicz i doskonal się każdego dnia.”

12.2. Destylowanie, wizualizacja i pasja. DVP

13. Współczesny patriotyzm s.176-178

14. Stereotypy i przesądy polskie, które powinien znać kandydat na … s.178-183

Znajomość stereotypów będzie Ci potrzebna i na etapie przedwyborczym, i wyborczym, i gdy już będziesz żoną czy mężem stanu.

Pamiętaj, że wchodząc w przemówieniu w obszar stereotypów i uprzedzeń możesz wywołać syndrom myślenia grupowego. Chcąc nad nim zapanować musisz być mistrzem perswazji. Gdyś jest jeszcze „czeladnikiem”, stereotypów i uprzedzeń na razie nie tykaj! Dobrze radzę. Pamiętaj, że ów syndrom przejawia się zwykle:

1] poczuciem bezkarności - poza zasięgiem krytyki,

2] bardzo silnym przekonaniem o własnej słuszności,

3] dyskredytowaniem informacji, a nawet aktów prawnych sprzecznych z decyzjami i interesami grupy,

4] naciskiem na członków grupy na lojalność i niewyłamywanie się,

5] stereotypizacją negatywną osób spoza grupy…

Dlatego miej się na baczności, chcąc obalić zaszufladkowywanie, czy w ogóle gdy pójdziesz pod prąd. A jako charyzmatyczny nieraz będziesz musiał !”

1. Stereotyp urody roztaczającej blask na inne cechy

2. Stereotyp polityka jako człowieka konfliktowego

3. Stereotyp polityka oszusta i złodzieja

4. Stereotyp polityka „kolesia”

5. Stereotyp polskiego inteligenta

6. Stereotyp mediów

7. Autostereotyp miejsko - wiejski i regionalne typu „scyzoryki”.

III. Zakończenie

0. Prezentacje s.184-187

0.1. Spotkania domowe

0.2. Spotkania średnie i duże w klubach, szkołach średnich, na uczelniach, salach wiejskich, domach kultury, remizach itp.

0.3. Rodzaje spotkań ze względu na to, na co chcesz wpłynąć.

1. Przygotowania do wyborów s.188-193

1.1. Ćwiczenia z aktorstwa i poprawianie atrakcyjności „relacyjnej”

„Zgodnie z uniwersalną maksymą to „trening czyni mistrza”, a nie same chęci. Dlatego ćwicz i doskonal umiejętności, które tu sobie omówiliśmy.

1. Ćwicz pisanie przemówień w podpunktach, tak, aby nie omijać żadnej z 12 determinant życiowych. I weryfikuj rezultaty arkuszem pracy z tabelą, jak w pkt.0.1.

2. Baw się we wcielanie każdego z czterech typów osobowości.

3. Trenuj zastosowanie każdego omówionego elementu komunikacji werbalnej z cytatami i przypowieściami na czele.

4. Ćwicz dykcję, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, postawę, mimikę i gesty.

5. Pracuj nad ripostami z zastosowaniem samej retoryki w tych obszarach, w których podejrzewasz, że publiczność czy kontrkandydaci, zechcą Ciebie „zagiąć”.

6. Przygotuj sobie riposty erystyczne dla napastliwych dziennikarzy, bardzo trudnych adwersarzy czy przeciwników.

7. Doskonal panowanie nad emocjami, swoimi w sensie zachowania zimnej krwi i cudzymi w sensie kotwiczenia odpowiednich nastrojów.

8. Naucz się kreować swoją charyzmę, nie omijając żadnego z 12 punktów.

9. Ćwicz sztukę prawienia wiarygodnych i akuratnych komplementów.

10. Wcielaj się w rolę adwokata diabła, który z żarliwością wszystkiemu przeczy, co sprzyja jeszcze głębszej analizie optymalizacji argumentacji.

11. Poszerzaj swoją wiedzę z dziedziny perswazji, komunikacji i ogólną.

12. Mobilizuj pozostałych członków Twojej formacji do tych ćwiczeń.”

1.2. Umawianie spotkań

1.2.1. „Domówki”

1.2.2. Spotkania średnie i duże

1.3. Kreowanie reputacji

2. Zdobywanie poparcia przez akcje charytatywne, reklamę medialną i debaty s.193-197

2.1. Akcje charytatywne

2.2. Reklamówki

2.3. Debaty

3. Ostatnie porady i życzenia autora s.197-198

„Droga Czytelniczko życzę, by mój mini-podręcznik przyczynił się do takiego opanowania przez Ciebie sztuki perswazji, byś przemawiając przekonywała do swoich racji nie gorzej od: 1] Ellen Johnson – Seria, pierwszej afrykańskiej od 2006` Pani prezydent Liberii, 2] Borazon Aquino, która, wygrywając wybory prezydenckie na Filipinach, zdyskredytowała dyktatora, 3] Joanny Sigurdardottir, Premier od 2009` Islandii, 4] Hanny Suchockie, naszej Premier 1992-93, 5] Gro Brundtland, premier Norwegii w latach 80. 90., 6] Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-90, 7] Goldy Meir, premier Izraela 1969-1974, 8] Indiry Gandhi, premier Indii, 9] Sirimavo Bandaranaike na Cejlonie, która została premierem jako pierwsza kobieta.

Drogi Czytelniku, Tobie życzę, by Ci się udało po mojej lekturze porywać tłumy tak, jak to miało miejsce w trakcie i po przemówieniach:

1] Martina Luthera Kinga, 2] Mohandasa Karamchanda Gandhiego i 3] Nelsona Mandeli.”

4. Wybrane cytaty przydatne w przemówieniach i ripostach kandydatom na mówców s.198-202