Regulamin


Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
w serwisie internetowym andrzejrajczewski.edu.pl
Jakie są podstawowe cele przyjętej przeze mnie polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies?
Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich moich serwisach internetowych w domenie: andrzejrajczewski.edu.pl został przyjęty przeze mnie czyli Andrzeja Rajczewskiego w celu:
• podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisuję problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających moją stronę www,
• udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zamówień na usługi świadczone drogą elektroniczną. Zapewniam, że moim nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym. Zapewniam także, że zależy mi na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych. Zastrzegam jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Nie mam wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponoszę za to żadnej odpowiedzialności.
Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Serwisy i w jaki sposób je wykorzystują?
Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniam te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przeze mnie zależy od wyrażenia przez nią zgody. Podkreślam, że tylko w niektórych przypadkach zbieram bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe. Zapewniam, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji moich zobowiązań wobec Klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
Przypominam również, że jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych mogę umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.
W jaki sposób wykorzystuję informacje pochodzące z formularzy zamówień/ innych formularzy w Serwisie?
Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do mojej listy e-mailingowej.
Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisu, mają możliwość zrezygnowania.
Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Co to jest plik cookie?
Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
W jakich celach strona andrzejrajczewski.edu.pl wykorzystuje pliki cookies?
Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in. monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony www, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku, przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.
Korzystam też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
a) monitorowanie ruchu na mojej stronie WWW;
b) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają mi zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej strony internetowej i umożliwiają ciągłe doskonalenie produktów / usług;
c) ustalanie liczby anonimowych użytkowników mojej strony www …
Jak można zarządzać plikami cookies?
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez andrzejrajczewski.edu.pl lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
W jaki sposób chronię prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?
Zastrzegam, że Serwis nie zbiera, nie monituje, ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych czy uczestnik badań ankietowych) ma zdolność do czynności prawnych.
Jakie zabezpieczenia stosuję?
Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych mam tylko ja osobiście zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.
Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności?
Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.
Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.